SENDO Advance 3 с технология HIRA

 • Измерва кръвното налягане с клинична точност в домашни условия
 • Разполага с патентованата технология HIRA, която отчита и анализира аритмията
 • Лесен за употреба – с натискането на един бутон
 • 5 години гаранция
 • Избор на маншет размер M (22 – 32 см) и L (31 – 45 см)
 • С батерии и адаптер за включване в ел. мрежа

Как постигаме устойчивост на нашите електронни устройства
За постигане на перфектна производителност и високо качество на електронните ни устройства, ние използваме голямо разнообразие от метали, пластмаси, суровини и химикали.

Устойчивото им добиване и преработка е основен приоритет в нашите процеси. Ние рециклираме 100% от отпадъците и водата, използвани в нашите технологични процеси.
И накрая, ние правим производствените си процеси устойчиви, като ги захранваме с възобновяеми енергийни източници, като слънчева, вятърна или водна. Възобновяемите енергийни източници намаляват нашия въглероден отпечатък и ни спестяват разходи.

SENDO Advance 3 е произведен в Япония по специална японска технология, гарантираща перфектно качество и дълъг живот.
Общият въглероден отпечатък на Sendo Advance 3 е 47 кг. СО2, включващ проектирането, добива на суровини, производството, опаковането и дистрибуцията, използването от потребителите, както и всички дейности по ремонт и рециклиране .
Апаратът е компактен, удобен и лек, с размери 15х15х10 см и тегло 200 гр. без батерии. Можете да го използвате както с батериите в комплекта, така и с адаптера, включен в електрическата мрежа.
SENDO ADVANCE 3 идва в специална кутия за съхранение, изработена от защитна пяна и облицована с екокожа. Предлага се с опция за маншет в два размера M (22-32 см) или L (31-45 см), изработен от хипоалергенни материали.
HIRA (съкратено от Heartbeat Irregularity Rate Analysis) означава анализ на отклоненията в сърдечния ритъм – аритмии. Технологията HIRA засича и анализира всяко отклонение от нормалния сърдечен ритъм, а след това сигнализира за възможен риск.
След отчитане на аритмия, SENDO ADVANCE 3 съхранява направения запис в паметта си. При натрупване на 7 записа, HIRA анализира всеки следващ аритмичен пулс.
SENDO ADVANCE 3 има 5 години гаранция и идва в специална кутия за съхранение, изработена от защитна пяна и облицована с екокожа.

Вижте повече за гаранцията тук.

Чрез програмата ни "Старо за ново" може да закупите най-новия модел със значителна отстъпка, ако върнете стария си апарат.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Гаранционен срок

Закупените продукти са със законова и/или търговска гаранция, подробности за която може да се открият в инструкцията на всеки продукт. Ако в гаранционния период продуктът покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, ремонтът е безплатен.

Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания продукт, правилно попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура за покупка.

Кога не се приемат гаранционни претенции?

Не се приемат гаранционни претенции когато:
 • не са спазени указанията за монтаж и експлоатация, посочени в ръководството
 • има несъответствия между данните в гаранционната карта и самата стока
 • има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или сервизна база
 • настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни атмосферни условия и подлагане на сътресения или удар от изпускане
 • неправилна експлоатация и поддържане на апарата
 • при естествено износване на материалите.

Адрес на гаранционния сервиз

Рекламации на апаратите за кръвно налягане SENDO се разглеждат от оторизирания сервиз на дистрибутора Сидая Фарма България ЕООД, посочен на гърба на гаранционната карта, намираща се във всеки от продуктите.

Сервизът се намира на следния адрес: София, Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90. Може да проследите локацията оттук.

Обработка на рекламации

Сервизът на Сидая Фарма България ЕООД разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации в срок до 30 дни при директно представяне на апарата за кръвно налягане в сервиза; до 30 дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал продукта.

В населено място без гаранционен сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към гаранционния сервизи.

При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище. При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване.

Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

21.9. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

ИЗТОЧНИЦИ

ПРОИЗХОД НА МАТЕРИАЛИТЕ

ИЗТОЧНИЦИ

ПРОИЗХОД НА МАТЕРИАЛИТЕ

Информация за суровините, използвани в производството на продукта: мед, литий, калай, сребро, злато, никел и алуминий. Производството е сертифицирано съгласно изисквания на стандарта ISO 14001 за минимално въздействие върху околната среда и ISO 26000 за социална отговорност. Подробности за устойчивостта на самия производствен процес и спазването на етичните практики също могат да бъдат записани и достъпни.

Информация за суровините, използвани в производството на продукта: мед, литий, калай, сребро, злато, никел и алуминий. Производството е сертифицирано съгласно изисквания на стандарта ISO 14001 за минимално въздействие върху околната среда и ISO 26000 за социална отговорност. Подробности за устойчивостта на самия производствен процес и спазването на етичните практики също могат да бъдат записани и достъпни.

КРЪГОВОСТ

ПРОСЛЕДИМОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ

КРЪГОВОСТ

ПРОСЛЕДИМОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Демонстрация на кръговостта на материалите и устойчивостта на процесите. Информация за рециклираните материали, брой на върнатите устройства, обем на възстановените материали или каква част от материалите в едно устройство са рециклирани или нови, например:
40% от използваните материали са рециклирани, 60% - ново произведени
32% от търговските обекти са включени в програмата за обратно приемане и рециклиране
7% от работещите апарати са регистрирани с цел по-добро обслужване
Върнати за рециклиране (процент от общия брой продадени): 3% - 2019, 4% - 2020, 4% - 2021, 5% - 2022, 6% - 2023 година 

Демонстрация на кръговостта на материалите и устойчивостта на процесите. Информация за рециклираните материали, брой на върнатите устройства, обем на възстановените материали или каква част от материалите в едно устройство са рециклирани или нови, например:
40% от използваните материали са рециклирани, 60% - ново произведени
32% от търговските обекти са включени в програмата за обратно приемане и рециклиране
7% от работещите апарати са регистрирани с цел по-добро обслужване
Върнати за рециклиране (процент от общия брой продадени): 3% - 2019, 4% - 2020, 4% - 2021, 5% - 2022, 6% - 2023 година 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО

Процесът на производство на електроника изразходва значителни ресурси и отделя парникови газове . Това включва добив на суровини, обработка на тези материали и сглобяване на различни компоненти.  На този етап се създава 57% от въздействието върху околната среда.

Процесът на производство на електроника изразходва значителни ресурси и отделя парникови газове . Това включва добив на суровини, обработка на тези материали и сглобяване на различни компоненти. На този етап се създава 57% от въздействието върху околната среда.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Етапът на транспорт, логистика и дистрибуция изразходва електроенергия, горива и отделя парникови газове. Това включва транспортиране на продукта от завода до складовете ни в България, Румъния, Гърция и Македония, до търговските обекти и продажбата на потребителите. На този етап се създава 27% от въздействието върху околната среда.

Етапът на транспорт, логистика и дистрибуция изразходва електроенергия, горива и отделя парникови газове. Това включва транспортиране на продукта от завода до складовете ни в България, Румъния, Гърция и Македония, до търговските обекти и продажбата на потребителите. На този етап се създава 27% от въздействието върху околната среда.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ КЛИЕНТА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ КЛИЕНТА

Въздействието върху околната среда при използването от потребителите е нищожно малко, благодарение на използваните иновативни технологии. Ако електроснабдяването у дома Ви се основава на възобновяема, вместо на невъзобновяема електроенергия, това може да доведе до допълнително снижаване на въздействието. На този етап се създава 14% от въздействието върху околната среда.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

Въздействието върху околната среда при използването от потребителите е нищожно малко, благодарение на използваните иновативни технологии. Ако електроснабдяването у дома Ви се основава на възобновяема, вместо на невъзобновяема електроенергия, това може да доведе до допълнително снижаване на въздействието. На този етап се създава 14% от въздействието върху околната среда.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

ПРИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

Въздействието върху околната среда в края на жизнения цикъл на Sendo Advance 3 може да бъде сведено почти до нулеви нива, ако уредът бъде правилно рециклиран. Ефективната логистика за събиране на старите апарати, старателното рециклиране и възстановяване на материалите (пластмаса, метали и стъкло) и пълната отчетност - така ние осигуряваме 3% от въздействието върху околната среда на този етап.

Въздействието върху околната среда в края на жизнения цикъл на Sendo Advance 3 може да бъде сведено почти до нулеви нива, ако уредът бъде правилно рециклиран. Ефективната логистика за събиране на старите апарати, старателното рециклиране и възстановяване на материалите (пластмаса, метали и стъкло) и пълната отчетност - така ние осигуряваме 3% от въздействието върху околната среда на този етап.

при възникване на проблем

КАК СЕ РЕМОНТИРА УСТРОЙСТВОТО

при възникване на проблем

КАК СЕ РЕМОНТИРА УСТРОЙСТВОТО

Поставете го в чиста кутия или плик и го занесете в най-близкия търговски обект, който приема нашите уреди за ремонт (вижте списъка тук).
Ако близо до Вас няма удобен търговски обект, попълните заявката по-долу, след което ние ще организираме взимането на уреда от куриер и транспортирането му до нашия сервизен център.
Ако имате въпроси относно ремонта, изпратете запитване оттук.

АКО УСТРОЙСТВОТО ВИ Е ОСТАРЯЛО

КАК ДА ГО СМЕНИТЕ С НОВ МОДЕЛ

АКО УСТРОЙСТВОТО ВИ Е ОСТАРЯЛО

КАК ДА ГО СМЕНИТЕ С НОВ МОДЕЛ

Почистете устройството, поставете го в чиста кутия или плик и го занесете в най-близкия търговски обект, който продава нашите устройства (вижте списъка тук).
Ако близо до Вас няма такъв обект, попълните заявката по-долу, след което ние ще организираме взимането на уреда от куриер и транспортирането му до нашия сервизен център, където ще бъде прегледано, а подмяната одобрена.
Ако имате въпроси относно подмяната, изпратете запитване оттук.

СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА

КАК СЕ РЕЦИКЛИРА УСТРОЙСТВОТО

СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА

КАК СЕ РЕЦИКЛИРА УСТРОЙСТВОТО

Поставете го в чиста кутия или плик и го занесете в най-близкия търговски обект, който приема нашите уреди за рециклиране (вижте списъка тук).
Ако близо до Вас няма удобен търговски обект, може да попълните заявката по-долу, след което ние ще организираме взимането на уреда от куриер и транспортирането му до нашия център за рециклиране. Там то ще бъде разглобено и частите му изпратени за претопяване. 

Ако устройството работи, ние ще го пренасочим към Програмата за помощ на социално слаби хора.

Поставете го в чиста кутия или плик и го занесете в най-близкия търговски обект, който приема нашите уреди за рециклиране (вижте списъка по-долу).
Ако близо до Вас няма удобен търговски обект, може да изпратите уреда за Ваша сметка по куриер до нашия център за рециклиране.
Ако имате въпроси относно ремонта, изпратете запитване оттук.

ИМАТЕ СТАР АПАРАТ?

РЕЦИКЛИРАЙТЕ ГО ОЩЕ СЕГА

Ремонт, рециклиране или подмяна с нов? Не отлагайте! Възползвайте се от програмата ни за големи отстъпки при закупуване на нов.

ИМАТЕ СТАР АПАРАТ?

РЕЦИКЛИРАЙТЕ ГО ОЩЕ СЕГА

Ремонт, рециклиране или подмяна с нов? Не отлагайте! Възползвайте се от програмата ни за големи отстъпки при закупуване на нов.

CRM form will load here

ВСЕ ОЩЕ ИМАТЕ

ВЪПРОСИ?

ПИШЕТЕ НИ СЕГА

Въпросите са чудесен начин да разберем вашите проблеми и Ви помогнем в решаването им. Изпратете ни ги сега, за да си поговорим в удобно за вас време.

ЗАПИТВАНЕ